Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Onderwijs aan zieke leerlingen

Ondersteuning
Voor jongeren die ziek zijn is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Ook onderwijs hoort daarbij; daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of het kind in het ziekenhuis is opgenomen, ziek thuis is, of niet volledig de dag op school kan volgen.

De ‘Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen’ (WOOZ) stelt scholen zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan hun zieke leerlingen. De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor. Zij kunnen hierbij ondersteuning vragen aan de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij SBZW.

Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden voor een school.

Meerwaarde
De ondersteuning die geboden kan worden door de consulenten is eenvoudig aan te vragen

Ondersteuningstrajecten kunnen enkele weken duren, maar ook enkele jaren, afhankelijk van wat er voor de leerling nodig is. Bij elke vraag van een school wordt er samen met school en ouders een ondersteuningsplan op maat gemaakt.

Zo kan de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen een coördinerende rol vervullen en adviseren bij het opstellen van handelingsplannen, contact leggen met betrokkenen rond de zieke leerling en informatie verstrekken over de gevolgen van ziekte en behandeling voor zover relevant in verband met het onderwijs. Ook kan de consulent bijvoorbeeld in gesprek gaan met het schoolteam of de klas van de zieke leerling over wat hen bezighoudt rondom de zieke leerling.
Advisering over het omgaan met rouw in de klas en op school kan ook een onderdeel zijn.

Wanneer een leerling in het ziekenhuis ligt of ziek thuis is kan de consulent OZL gevraagd worden mee te denken over voortzetting van het onderwijs. 

Als na overleg met alle betrokkenen (waaronder de jeugdarts) duidelijk is dat onderwijs thuis tijdelijk noodzakelijk is, kan SBZW de school financieel tegemoet komen. De school dient zelf naar docenten te zoeken die deze taak op zich willen en kunnen nemen, liefst binnen de eigen gelederen. Noodzakelijk is dit laatste niet.
De ervaring tot nu toe leert dat dit tot zinvolle en creatieve oplossingen kan leiden, tot tevredenheid van alle partijen.

Niet altijd is onderwijs thuis een goede oplossing; in bepaalde situaties zelfs een ongewenste! De consulent adviseert u hierover.

Elk ondersteuningstraject heeft als algemeen doel onderwijsachterstanden te voorkomen of te beperken en het sociale en emotionele welzijn van zieke leerlingen te bevorderen.

Wanneer u een aanmelding wilt doen om gebruik te maken van de ondersteuning van de consulent, kunt u daarnaast ook het aanmeldformulier invullen. Neem daarvoor wel eerst contact op met de ouders van de leerling en laat hen de algemene toestemmingsverklaring tekenen, voordat de persoonsgegevens van de leerling worden doorgegeven.

Na ontvangst van beide formulieren neemt de consulent zo snel mogelijk contact met u op.

Download Aanmeldformulier en Toestemmingsverklaring

Interessante links:
www.ziezon.nl
www.klassecontact.nl
www.educatievevoorzieningamsterdam.nl
www.hetwkz.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arina Godvliet

Arina Godvliet

Orthopedagoog

T (0299) 783 419

E a.godvliet@sbzw.nl

Saskia Peen

Saskia Peen

Psycholoog

T (0299) 783 470

E s.veerman-peen@sbzw.nl

Leanne Riteco-Alberink

Leanne Riteco-Alberink

Orthopedagoog

T (0299) 783 449

E l.alberink@sbzw.nl