Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Vergoede dyslexiebehandeling (ONL)

ERNSTIGE, ENKELVOUDIGE DYSLEXIE
Met ingang van 1 januari 2009 is de vergoedingsregeling voor diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het leven geroepen. Aanvankelijk werden de kosten hiervan vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van de regeling.
De vergoedingsregeling geldt slechts voor een deel van de dyslectische leerlingen en is gebonden aan strenge criteria.
Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland heeft binnen deze regio vanaf het begin van de regeling een belangrijk deel van deze zorg voor haar rekening genomen. Dit doen we onder de vlag van Onderwijszorg Nederland (ONL). ONL is een coöperatie van zo’n 18 onderwijsadviesbureaus, die door het hele land werkzaam zijn. Dat maakt ONL landelijk tot 1 van de grootste aanbieders van dyslexiezorg.
Bij ONL werken psychologen, orthopedagogen en logopedisten dagelijks met leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie, zowel op het gebied van diagnostiek, als op het gebied  van de behandeling van dyslexie.

DE SCHOOL ALS POORTWACHTER
De school heeft een belangrijke taak als poortwachter binnen deze regeling. Willen de ouders in aanmerking komen voor vergoeding, dan moet de school een leerlingdossier (leesdossier) aanleveren dat aan bepaalde criteria voldoet. De school zal de kinderen van wie het vermoeden bestaat dat zij (ernstige, enkelvoudige) dyslexie hebben, vroegtijdig moeten signaleren. Tijdens 3 achtereenvolgende meetmomenten wordt de achterstand vastgesteld. Tevens moet de didactische resistentie worden aangetoond. Dit betekent dat ondanks ongeveer 20 weken didactisch adequate hulp volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, de leerling bij de zwakste lezers blijft behoren vergeleken met de normgroep. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar: http://www.masterplandyslexie.nl.
 
TRAJECTBEGELEIDING VOOR DE SCHOLEN
Om de aanmelding zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er voor het Samenwerkingsverband Waterland een trajectbegeleider, dhr. Chruf van Kempen. Voor de Zaanse scholen is er geen trajectbegeleider; de leerlingen van Zaanse scholen kunnen rechtstreeks bij ONL worden aangemeld.
 
OPBOUW VAN EEN LEESDOSSIER
Het leesdossier moet de volgende gegevens bevatten:
  • de aanmeldvragenlijst voor ouders
  • de aanmeldvragenlijst voor school
  • een complete uitdraai van het CITO-LOVS
  • handelingsplannen die tenminste 2 periodes van 12 weken effectieve begeleiding beschrijven + de evaluatie van deze plannen
  • evt. aanvullende gegevens uit eerder onderzoek
 
Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.

Voor Toelichting vergoedingsregeling, klik hier
  • Voor het downloaden van de ONL-Checklist klik hier
  • Voor het downloaden van de ONL-vragenlijst school klik hier
  • Voor het downloaden van de ONL-vragenlijst voor ouders klik hier

MINDER ERNSTIGE VORMEN VAN DYSLEXIE
Ook bij kinderen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling omdat hun leervorderingen minder ernstig achterblijven, kan SBZW dyslexieonderzoek doen. Dit onderzoek wordt echter niet vergoed door de gemeente. Ouders en/of school betalen in dit geval de kosten van het onderzoek. Voor het aanmelden van kinderen voor dit onderzoek kunnen de aanmeldformulieren voor Testservice SBZW worden gebruikt. En daarnaast wordt aan school dan ook gevraagd om LOVS-gegevens en handelingsplannen aan te leveren.

Aanmeldformulier Testservice voor ouders
Aanmeldformulier Testservice voor scholen

Zie ook www.masterplandyslexie.nl en www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl.
Zie ook ONL Dyslexie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ellen Nijhof-Scalé

Ellen Nijhof-Scalé

Senior Onderwijsadviseur

T (0299) 783 451

E e.nijhof@sbzw.nl

Gesien Amesz

Gesien Amesz

GZ-psycholoog

T (0299) 783 426

E g.amesz@sbzw.nl