Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Keuzes kunnen maken

Er is lang gedacht dat de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen vanzelf gaat wanneer zij opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Voor sommige kinderen zal dit wellicht opgaan, maar de meeste kinderen hebben een actief aanbod nodig om tot ontwikkeling te komen. Net als bij de cognitieve vakken. Binnen Passend Onderwijs is daarom meer aandacht gekomen voor sociaal-emotioneel leren (SEL).

Daarnaast is per 1 augustus 2015 de wet ‘Veiligheid op school’ van kracht gegaan. Hierin staat dat de scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Door de wetswijziging moeten scholen:

 • Aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
 • Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren;
 • De volgende taken bij tenminste één persoon beleggen:
  • het coördineren van anti-pestbeleid;
  • het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten

De onderwijsinspectie zal toezien op naleving van de wettelijke verplichtingen, klik hier voor meer info.

Wanneer we kinderen niet allen volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, maar de kinderen ook de gelegenheid geven om de competenties te oefenen, kunnen veel emotionele en gedragsproblemen worden voorkomen. Daarnaast wordt op deze wijze gewerkt aan een prettiger schoolklimaat doordat kinderen meer bekwaam zijn in het omgaan met elkaar. Tenslotte voelen sociaal-emotioneel competente kinderen zich veiliger en zelfverzekerder waardoor leerresultaten worden verbeterd.

Er zijn vijf belangrijke sociaal-emotionele competenties te onderscheiden waaraan het onderwijs structureel aandacht moet besteden.

Ik-competenties:

 • Besef van jezelf: Kennis hebben van je gevoelens en gedachten en weten hoe die twee je gedrag bepalen.
 • Zelfmanagement: Gecontroleerd omgaan met (heftige) emoties in diverse situaties.

Jij-competenties:

 • Besef van de ander: Begrijpen hoe de ander denkt en voelt en je eigen gedrag daarop afstemmen.
 • Relaties met anderen: Gedrag dat je laat zien in contact met anderen.

Wij-competenties:

 • Keuzes maken: keuzes makte die goed zijn voor jezelf en de ander.

De manier waarop daar aandacht aan besteed wordt, is vergelijkbaar met de cognitieve vakken. Namelijk door planmatig en handelingsgericht te werken.

Met een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (SCOL, ZIEN, VISION) kan het effect van het aanbod SEL worden gemeten. Er zijn verschillende programma’s beschikbaar voor SEL. Naast Vreedzame School, PBS en Taakspel, is er sinds dit jaar een volledig digitale methode beschikbaar KWINK. De meeste programma’s voldoen aan de wet Sociale Veiligheid op school.

SEL is een onderdeel van ons bredere aanbod op het gebied van Gedrag in je school (GIJS). Onze GIJS-adviseurs Martijn van Baarsen of Willemijn Huberts kunnen met u meedenken om te komen tot een dekkend, preventief en curatief aanbod op gedag en SEL. Daaronder valt ook het anti-pestbeleid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn van Baarsen

Martijn van Baarsen

Orthopedagoog/mediator

T (0299) 783 438

E m.vanbaarsen@sbzw.nl