Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Implementatie ERWD protocol

Implementatie ERWD protocol - Is uw school al ERWD-proof?
Door passend onderwijs wordt het steeds meer een uitdaging om leerlingen op een goed rekenniveau te krijgen. Het invoeren van het protocol Ernstige Reken Wiskunde- problemen en Dyscalculie (ERWD) kan hierbij helpen. 
 
In de meeste schoolondersteuningsprofielen van veel scholen staat dat voor de aanpak van (ernstige) reken-wiskunde problemen en dyscalculie gebruik gemaakt wordt van het ‘Protocol Ernstige Reken Wiskunde- problemen en Dyscalculie’(ERWD). De praktijk leert dat veel scholen nog niet zover zijn. Het protocol is onvoldoende bekend bij schoolteams en leerkrachten zijn nog niet geschoold om te werken volgens het protocol. Dit is wel nodig; 
SBZW heeft een aanpak ontwikkeld waarmee scholen op een laagdrempelige en praktische manier leren te werken met het protocol. Aan het einde van onze begeleiding is de school in staat om te werken met het ERWD-protocol.
Deze aanpak wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde onderwijsadviseur en orthopedagoog en bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Consult directie, intern begeleider en rekencoördinator: hierin worden de taken, verantwoordelijkheden, opbouw en tijdpad rondom het ERWD protocol besproken waarbij het ERWD protocol een plaats krijgt in de systematiek van groepsplannen / ontwikkelingsperspectieven. 
  • Teambijeenkomst: in een bijeenkomst van 4 uur komen de hoofdlijnen van het leren rekenen, het werken met het handelings-model en het drieslagmodel en het signaleren van rekenproblemen van een leerling aan de orde. 
  • Teambijeenkomst: tijdens deze bijeenkomst van 4 uur komt het diagnosticerend onderwijzen en het lesgeven op drie sporen aan de orde. 
  • Twee consults met intern begeleider/ rekencoördinator: hierin zal aan de hand van een casus van de school, aandacht worden besteed aan intern rekenonderzoek, psychodiagnostisch onderzoek (inhoud dossier, aanmelding) en de begeleiding van deze leerlingen. 
Uiteraard is een aanpak op maat ook mogelijk. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Leanne Riteco-Alberink

Leanne Riteco-Alberink

Orthopedagoog

T (0299) 783 449

E l.alberink@sbzw.nl