Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Leveringsvoorwaarden SBZW

1. Definities:
In deze leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden”, wordt verstaan onder:
* SBZW: Stichting Schoolbegeleiding Zaanstreek -Waterland, vertegenwoordigd door de directeur;
* Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SBZW een overeenkomst aangaat; * Producten: alle zaken of diensten (waaronder adviezen) die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
* Offerte: aanbieding van een product tegen een vaste prijs;
* Overeenkomst: een door beide partijen ondertekende offerte.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van SBZW en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van de opdrachtgever wordt door SBZW uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk vastgelegd.

3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten
De offertes van SBZW zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij ten behoeve van een offerte alle informatie die van belang is voor de opzet en uitvoering van een overeenkomst heeft verstrekt. Indien in een offerte is opgenomen dat deze gedurende een bepaalde tijd geldt, dan komt een overeenkomst tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte binnen deze termijn schriftelijk bevestigt. Is in de offerte geen geldigheidsduur opgenomen, dan bindt deze offerte SBZW niet en komt een overeenkomst tot stand indien en voor zover SBZW een aan hem verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt.

4. Uitvoering van de overeenkomst
SBZW spant zich in de producten naar beste inzicht en vermogen en binnen de afgesproken termijnen te leveren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
De overeenkomst wordt vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd. Met de opdrachtgever wordt overlegd over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst aan SBZW schriftelijk te worden gemeld. Als een klacht van de opdrachtgever tijdig is gemeld en terecht is, dan zal SBZW de gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. Door herstel is SBZW ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

5. Verplichtingen
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in het bezit van SBZW zijn. Verder moet kunnen worden gerekend op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft zonder overleg met SBZW geen opdracht aan derden wier werkzaamheden de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

6. Wijzigingen en aanvullingen
Zodra tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van SBZW aanpassing van de afspraak nodig maken, dan treedt SBZW direct in overleg met de opdrachtgever. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden, gelden alleen als zij schriftelijk door SBZW zijn vastgelegd en hebben slechts betrekking op die overeenkomst.

7. Prijzen
Alle prijzen van SBZW zijn exclusief B.T.W. Een eventuele vrijstelling voor B.T.W. wordt expliciet vermeld in de overeenkomst. De prijzen zijn gebaseerd op de door SBZW geschatte hoeveelheid werkuren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Meerwerk zal in rekening worden gebracht op basis van het aantal extra gewerkte uren conform het bij SBZW geldende tarief. In de prijzen zijn alle bureaukosten verdisconteerd waaronder reis- en verblijfkosten in Nederland.

8. Betaling
* Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening binnen 30 dagen na dagtekening worden voldaan. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens SBZW op te schorten.
* Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te zijn.

9 . Vertrouwelijkheid
Partijen zijn over en weer jegens elkaar geheimhouding verplicht van wederzijdse bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben genomen. Deze geheimhoudingsplicht duur voort ook na beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast staan partijen er jegens elkaar voor in dat door hen ingeschakelde derden een zelfde geheimhoudingsplicht wordt opgelegd.

10. Vervanging bij ziekte en dergelijke
Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betrokken medewerker van SBZW als gevolg van ziekte of andere omstandigheden niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, dan zorgt SBZW tijdig voor vervanging.

11. Aansprakelijkheid
SBZW is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht lijden. Op deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal SBZW geen beroep doen in geval de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van een medewerker van SBZW. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van SBZW zal opdrachtgever SBZW vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij SBZW alle schade vergoeden die SBZW lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

12. Intellectueel eigendom
Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig andere intellectueel eigendomsrecht met betrekking op het door SBZW geleverde product, berust bij SBZW. De opdrachtgever krijgt het recht op gebruik hiervan binnen het kader van de overeenkomst.

13. Voortijdige beëindiging overeenkomst
Ingeval van surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten van rechtswege met onmiddellijke ingang zijn ontbonden en zijn alle vorderingen van SBZW op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Bij verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van SBZW op de opdrachtgever (eveneens) onmiddellijk en volledig opeisbaar, is SBZW bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en heeft SBZW voorts recht op schadevergoeding.
Daarnaast en los daarvan bestaat de mogelijkheid van voortijdige beëindiging. De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd als één van beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet langer kan worden uitgevoerd conform de gemaakt afspraken. Voor overeenkomsten met een doorlooptermijn van meer dan twee maanden wordt een opzegtermijn van tenminste één maand in acht genomen. Tot beëindiging wordt slechts overgegaan nadat gebleken is dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.

14. Geschillen
Als door of naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden een geschil rijst tussen de opdrachtgever en SBZW, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Als het geschil hierdoor niet wordt opgelost, kunnen partijen in gezamenlijk overleg bepalen dat arbitrage wordt toegepast waarbij iedere partij een vertegenwoordiger aan wijst en partijen gezamenlijk een derde lid voor de arbitragecommissie aanwijst. De commissie doet een bindende uitspraak.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer D-3220.

Copyright © 2011