Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Oecumenische basisschool De Vlieger; 21st Century skills

De term 21st Century skills kom je tegenwoordig overal in beleidsstukken en in gesprekken over ons onderwijs tegen. Maar hoe ziet de onderwijspraktijk er dan uit? Met andere woorden:

Hoe doe je dat en wat zie je dan?

Wij zijn hierover in gesprek gegaan met Hans Brand, directeur van Oecumenische basisschool De Vlieger in Purmerend.

Hans vertelt dat er binnen zijn school al lange tijd over de 21st Century Skills gesproken wordt en dat dit door de Canadareis, waar zij in November 2014  met de directeuren en een afvaardiging van leerkrachten van de CPOW scholen naar toe zijn geweest, nog extra is gevoed. Het gedachtengoed van de 21st Century skills sluit goed aan bij wat de er al jaren lang in de schoolgids van De Vlieger staat. De missie van De Vlieger is: Leren(d) naar de toekomst.

Hans geeft aan: Om naar de toekomst te kunnen kijken is het noodzakelijk om ook zaken los te durven laten, keuzes te durven maken, out-of-the box te durven denken. Dit geeft onzekerheid en vraagt om een zorgvuldig proces van gezamenlijk nadenken als team over die toekomst. Dit proces is organisch van opbouw: je komt van het een in het ander.

Het is de taak van de directeur om het tempo goed te bewaken. Kan iedereen het nog volgen?

We hebben het werk intern anders georganiseerd. Er zijn minder teamvergaderingen, er wordt gewerkt met werkgroepen en overleg met collega’s regel je in principe zelf. Tussen de schoolvakanties door is er een dag vrij geroosterd voor leerkrachten om aan dit proces te werken. De leerlingen hebben op deze dag vrij.

Op De Vlieger heeft dit proces geresulteerd in een mindmap met vijf pijlers: 

 • Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
 • Samenwerken met ouders
 • Samenwerken met externen
 • Werken aan 21e –eeuwse vaardigheden

Binnen de 21e-eeuwse vaardigheden spelen behalve bovenstaande ook:

 • Samenwerking
 • Mediawijsheid/ict vaardigheid
 • Kennisconstructie en –instructie
 • Creativiteit/Kritisch denken
 • Probleemoplossend denken
 • Communiceren en samenwerken; een cruciale rol

De basis van alles is het welbevinden van de kinderen. Daarvoor wordt er op De Vlieger gewerkt met het programma De Vreedzame school.

Wat willen wij bereiken en hoe willen wij dat aanpakken?

Begonnen is bij het zaakvakkenonderwijs. Hoe kom je tot constructief leren bij de leerlingen? Niet door louter kennisoverdracht. Natuurlijk is een basis van kennis noodzakelijk. De canon vormt bijvoorbeeld hiervoor de basis, als het om geschiedenis gaat. Het gaat bij het zaakvakkenonderwijs met name om het samen met leerlingen leervragen leren stellen. Wat zou jij nog meer willen weten? Hier gaan de leerlingen vervolgens in groepjes mee aan de slag.

(Afb. links: presenteren maar!)

Het eindproduct is een presentatie van het geleerde aan elkaar. Dit kan in velerelei vormen: een interview, een krantenartikel, een PowerPointpresentatie ed. De gevonden informatie die door de kinderen bijv. uit groep 8 wordt gedeeld aan elkaar, wordt (naast de basisinformatie) ook getoetst door de leerkracht in een proefwerk. Deze win-win situatie werkt voor leerlingen enorm motiverend.

(Afb onder. Op zoek naar informatie én leren op internet, heel normaal op De Vlieger)

 

 

 

Ook het vakgebied Taal probeert het team van De Vlieger hierbij te betrekken. De methode Staal van Malmberg vormt hiervoor het uitgangspunt. De module spelling is een belangrijke basis, waarbij leerlingen zich echt bewust worden van de spelling. De taalmodule van de methode voorziet in het aanleren van taalvaardigheden die in de toekomst van belang zijn/blijven, zoals: jezelf presenteren, een interview afnemen, een artikel schrijven enz.

 • Om leerlingen actief mee te laten denken met het onderwijs in de school is er een leerlingenraad ingesteld.
 • Om ook de ouders actief te betrekken is er een Outlook account voor elke groep (vanaf groep 6) aangemaakt, waardoor ouders in de nabije toekomst thuis alle informatie in kunnen zien over wat er op school gebeurt.
 • Het schoolteam overweegt om de 10-minutengesprekken te vervangen door ouder-kind-leerkracht gesprekken.

Het SCOL (leerlingvolgsysteem soc. emotionele ontwikkeling) wordt door leerkrachten, maar ook door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 ingevuld.


(Afb. links: samenwerken, ook kleuters met groep7!)

Samenwerkend leren tussen leerlingen wordt als heel belangrijk gezien en daarvoor is het van belang dat dit ook voorgeleefd wordt door de leerkrachten. Zo wordt er door parallelgroepen samengewerkt bij projecten of bij het organiseren van de instructies. Hierdoor leer je als collega’s elkaars leerlingen kennen en leer je van elkaar.

 


Kortom: Wij zijn met elkaar goed op weg, zegt Hans Brand. Het team is zeer betrokken en wij hebben vertrouwen in de toekomst!