Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

De Kernschool in Zaandam

De Kernschool in Zaandam is een speciale openbare school voor basisonderwijs aan alle eerstejaars nieuwkomers van 5 t/m 12 jaar in Zaanstad en Omstreken. De Kernschool biedt een specifiek programma Nederlands als Tweede Taal aan, zodat de leerlingen na één jaar kunnen uitstromen naar het reguliere basisonderwijs of een ISK ( Internationale Schakelklas). Zij is een stedelijke voorziening van de Gemeente Zaanstad en gehuisvest in een mooi groot onderwijspand; de voormalige Albert Schweitzerschool aan de Wibautstraat. 
Nieuwkomers zijn kinderen met een tijdelijke specifieke onderwijsbehoefte, nl. de Nederlandse taal leren in al haar facetten: spreken, lezen, schrijven en het begrijpen ervan. Het zijn kinderen van asielzoekers, arbeidsmigranten en van buitenlanders met een Nederlandse partner. Soms ook kinderen van expats. 
Volgens de schoolgids wil de Kernschool mede gezien worden als een ontmoetingsplaats waar de leerlingen (en hun ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen waardoor zij mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen de Nederlandse multiculturele samenleving. Een met recht unieke school dus. Aan het woord is directeur Irma Klaassen.
 
De leerlingen
Bij de Kernschoolleerlingen is geen sprake van een zorgelijke ontwikkeling, maar van een achterstandssituatie.
Momenteel hebben we een grote toestroom van Syrische (vluchteling) leerlingen. In totaal hebben we 96 leerlingen verdeeld over 22 nationaliteiten. Vluchtelingkinderen komen vooral uit Syrië, Somalië en Zuidelijk Afrika. Arbeidsmigrantenkinderen voor het grootste deel uit Bulgarije en Polen. Deze school voorziet in een enorme behoefte. Scholen zitten vaak met hun handen in het haar: wat moeten we met een kind dat helemaal geen woord Nederlands spreekt! Zaanse, Oostzaanse en Wormerland scholen worden daarom geadviseerd die kinderen op onze school te plaatsen. Ongeacht denominatie. Daardoor hebben we altijd een onvoorspelbare instroom; iedere dag kunnen er nieuwe leerlingen bijkomen. Soms wel drie tegelijk. Van te voren weet je dat niet. 
 
De cursussen
Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn er 4 groepen in oplopend niveau die wij cursussen noemen. Iedere cursus duurt tien weken. Cursus 1 is voor kinderen die net uit het buitenland komen en geen enkel woord Nederlands kennen. Dus kinderen van 6 tot 12 jaar zitten in een zelfde cursus. Iedere dag wordt 2,5 uur besteed aan mondeling Nederlands. We bieden dan het woord van de dag aan binnen het thema van de week. Ook wordt er aan zinsstructuur aandacht besteed d.m.v. de grammaticamethodiek Zien is Snappen (ZIS) en Logo3000. Daaromheen bieden wij lessen aan die wij zelf ontwikkeld hebben. Het is een echt heel talige ochtend, vol met coöperatieve werkvormen / dialogen /woordenschatontwikkeling. Na die 2,5 uur gaan ze in niveaugroepen lezen, spellen en schrijven. Nederlands leren is voor het ene kind lastiger dan voor de andere. Zeker als de kinderen niet gewend zijn aan ons Latijnse alfabet is Nederlands lezen en schrijven moeilijk. Het Cyrillisch, Chinees, Arabisch en Farsi is immers heel anders. Daar houden wij rekening mee. We bieden de lessen heel gevisualiseerd aan. Resultaten mogen er zijn. De ontwikkeling gaat zo snel! Na 30 of soms 20 weken kunnen ze al in goede volzinnen spreken. Dat is bijna niet voor te stellen! Rekenen doet een kind op het individuele niveau. Wereldoriëntatie, crea, bewegingsonderwijs en muziek worden op leeftijdsniveau aangeboden.

De startgroep 
Sinds vorig jaar zijn er 2 startgroepen voor 5 en 6 jarigen operationeel. De leerlingen zitten daar in principe voor één jaar in. Maar het kan ook korter als de kinderen voldoende voorschoolse vaardigheden hebben ontwikkeld. Die vaardigheden missen ze in het begin veelal. Meestal hebben ze geen enkele vorm van onderwijs genoten in hun land van herkomst. Ook hebben zij vaak niet op een crèche of kleuteropvang gezeten. Dat uit zich onder meer in hun fijne motoriek die niet goed ontwikkeld is. De startgroep kan je vergelijken met wat men vroeger de speel/leerklas noemde. Als de kinderen uiteindelijk goed toegerust zijn stromen zij door naar groep 3 op een reguliere school in de eigen buurt of naar onze cursus 1. 

De ouders
We willen dat de ouders betrokken zijn bij de school en meer in school komen. Ook in schooltijd. Dat ze kunnen zien waar hun kind mee bezig is. Ik ben bezig daar een leerdoeltraject voor op te zetten. En we hebben een ouderbegeleidingsproject in samenwerking met de SBZW opgezet. Dat we voor hen begeleiding in de schoolontwikkeling van hun kind kunnen bieden. En misschien ook workshops kunnen aanbieden. Schilderen of koken bijvoorbeeld. Maar ook dat we hen kunnen helpen met het invullen van lastige formulieren. Daar kun je zo wat zorgen mee verlichten. Wij krijgen ook zodoende een belangrijke maatschappelijke rol. Goede contacten met externen zijn daarbij belangrijk. Met de transitie jeugdzorg of vluchtelingenwerk bijvoorbeeld. Dit schooljaar hebben we ook een Jeudteamconsulent aan school weten te verbinden.
 
De Kernschool is een voorbeeldschool
Wij vallen onder het inspectiekader voor nieuwkomerscholen. Op grond van de resultaten die wij behaald hebben heeft de minister ons vorig jaar genomineerd voor het predicaat Excellente School. Wij zijn heel trots op die hoge waardering. Wij gelden inmiddels als een landelijke voorbeeldschool. Vooral onze streefdoelen en de becijferingen daarop worden geprezen. De Inspectie heeft ons zelfs gevraagd of zij de streefdoelen en de daarbij behorende notities mochten krijgen als voorbeeld voor andere scholen.
 
Niet alleen Nederlandse taalvaardigheid
Ik vraag me wel eens af hoe het is om te leven in de landen waar de kinderen vandaan komen. In Syrië bijvoorbeeld. Hele dag beschietingen, bommen en het voortduren geluid van ambulances. Vreselijk! Je merkt dat aan de kinderen. Ze zijn vaak heel druk. Overprikkeld. Velen, ook de ouders hevig getraumatiseerd. Ze zijn blij met wat zij hier hebben. Een fietsje op het schoolplein of speelgoed. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen hier in de ochtend welkom geheten worden. Ik geef ze iedere ochtend een hand zodat ze ook letterlijk en figuurlijk gezien worden. Daarmee leren we ook dat iedereen ongeacht zijn afkomst gelijk is. Dat ze gerespecteerd worden om wie ze zijn! Niet voor niets staat in de hal een buste van Dr. Albert Schweitzer, Nobelprijswinnaar van de Vrede 1952. Met op de plaquette zijn uitspraak: “Geluk is de sleutel tot succes”. Mooier kan niet!

 
Irma Klaassen in de kleurrijke hal van De Kernschool