Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

De Ondersteuningsadviseur - OSA

Waarom de Ondersteuningsadviseur?
Met de invoering van Passend Onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. De schoolbesturen en het samenwerkingsverband hebben daarom samen met de SBZW de ondersteuningsadviseur in het leven geroepen om de school te helpen bij de verdere vormgeving van passend onderwijs.
Om zoveel mogelijk kinderen een plek te kunnen bieden in het reguliere basisonderwijs, wordt er ingezet op een goede basisondersteuning. Een veilig pedagogisch klimaat, goede gedragsaanpak, sterk pedagogisch-didactisch handelen en een systematische werkwijze maken een preventieve aanpak mogelijk. De ondersteuningsadviseur wordt ingezet om de basisondersteuning te versterken. Dit kan door middel van observaties in de klas, coachen van leerkrachten, nascholing.
Met de inzet van ondersteuningsadviseurs wordt het accent verlegd van curatief naar preventief, van leerling naar leerkracht en van incident naar systeem. De school bepaalt zelf hoe de ondersteuningsadviseur wordt ingezet. Het door de school opgestelde schoolondersteuningsprofiel (SOP) is hiervoor richtinggevend.

Wie is de Ondersteuningsadviseur?
De ondersteuningsadviseur is een gedragswetenschapper met brede kennis van de school waar hij of zij aan verbonden is en koppelt deze kennis aan de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van de school, de leerkracht en/of het kind. De ondersteuningsadviseur is een ervaren psycholoog of orthopedagoog en beschikt over brede kennis over zowel het reguliere basisonderwijs als verschillende vormen van speciaal (basis)onderwijs. 

Klik hier voor meer informatie.

De ondersteuningsadviseur heeft een 'paraplu functie', aldus Laura Deventer (ib-er van de daltonbasisschool de AkkerDijk te Purmerend). Lees hier haar ervaringen met ondersteuningsadviseur Martijn van Baarsen.